Obchodní podmínky

1.1. Obchodní podmínky jsou vydávány v souladu s Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb., jsou platné pro nabízené zboží a obchodní smlouvy na zboží, stejně jako obchodní případy realizované firmou     Školky a výsadby Alej, Ing. Petr Černý, V Kopečku 292, Albrechtice nad Orlicí, IČO 14524325.

1.2. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí obchodní smlouvy, kde jako prodávající vystupuje Školky a výsadby Alej, Ing. Petr Černý.

1.3. Obchodní podmínky jsou všeobecně platné, odchýlit se od nich mohou smluvní strany dohodou při uzavírání smlouvy a to pouze v písemné formě.

2.1. Vyhrazujeme si právo upravit ceny při výrazném pohybu kurzu české koruny.

2.2. Ceny nabízeného zboží v ceníku jsou platné po dobu platnosti aktuálního ceníku.

2.3 V ceně nabízeného zboží nejsou zahrnuty žádné další náklady (např. doprava)

3.1. Objednávka zboží dodávaného firmou Školky a výsadby Alej, Ing. Petr Černý, musí obsahovat:

  • obchodní jméno a sídlo kupujícího, jeho IČO, DIČ, číslo zápisu v OR, jméno oprávněného zástupce k podpisu kupní smlouvy
  • požadované zboží, přesný název (včetně kultivaru), množství, udání velikosti
  • požadovaný termín dodání zboží
  • způsob dopravy (vlastní, cizí dopravce, doprava zajištěna prodávajícím) s uvedením místa určení
  • způsob platby a bankovní spojení
  • datum, razítko a podpis kupujícího, resp. odpovědného zástupce s uvedením jeho funkce

Bude-li některý z údajů chybět, je objednávka neplatná. Objednávka musí být písemná, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.

3.2. V případě, že to vyžaduje charakter obchodního případu, popř. vyžádá-li si smlouvu kupující, vystaví na základě objednávky firma Školky a výsadby Alej, Ing. Petr Černý do 5-ti pracovních dnů, ode dne, kdy obdržela objednávku, návrh kupní smlouvy.

3.3. Bude-li kupující v delším časovém úseku pravidelně odebírat zboží od firmy Školky a výsadby Alej, Ing. Petr Černý, bude s ním sepsána rámcová smlouva. Zákazník podepíše podmínky platné pro všechny obchodní případy dodávek Školky a výsadby Alej, Ing. Petr Černý. V těchto případech kupující bude vystavovat objednávky na požadované zboží dle čl. 3.1.. Školky a výsadby Alej, Ing. Petr Černý do 5-ti pracovních dnů objednávku potvrdí písemně s udáním návrhu kupní ceny. Kupující potvrdí svůj souhlas s kupní cenou, čímž je kupní smlouva uzavřena. Dohodnou-li se smluvní strany, mohou si objednávky, jejich potvrzení, návrhy kupních cen a jejich potvrzení zasílat faxem.

4.1. Školky a výsadby Alej, Ing. Petr Černý kupujícího vyzve k odběru objednaného zboží. Kupující je povinen toto zboží do 5-ti dnů odebrat, neučiní-li tak, je prodávající oprávněn dále s tímto zbožím disponovat, např. prodat jej dalším zájemcům. Kupující se může dohodnout s prodávajícím na případném delším uskladnění objednaného zboží, za předem dohodnutých podmínek.

4.2. Převzetí zboží kupujícím, popř. jím určeným dopravcem, bude potvrzeno na dodacím listě s čitelným uvedením jména, funkce přebírajícího a jeho podpisem. Podpisem dodacího listu přechází nebezpečí škody na uvedeném zboží na kupujícího.

5.1. Místem dodání zboží pro kupujícího ze strany Školky a výsadby Alej, Ing. Petr Černý je středisko Školky a výsadby Alej, Klešice - Kravín, není-li dohodnuto jinak.

5.2. V případě, že dopravu zboží zajišťuje kupující, přechází na něj nebezpečí škody v okamžiku, kdy prodávající předá zboží dopravci určenému kupujícím. Kupující poté přebírá odpovědnost za veškerou péči o přepravované zboží.

5.3. V případě, že dopravu zboží zajišťuje prodávající, kupující potom přebírá odpovědnost za veškerou péči o zboží v okamžiku podpisu dodacího listu.

6.1. Zboží - rostliny dodávané firmou Školky a výsadby Alej, Ing. Petr Černý jsou dodány v živém stavu, bez zřejmých nemocí a škůdců.

6.2. Prodávající ručí za to, že jím dodané zboží má v okamžiku předání kupujícímu odpovídající kvalitu, druh, velikost a množství. Náhrady za chybějící druhy, odlišnou velikost nebo množství mohou být provedeny pouze se souhlasem kupujícího.

6.3. Prodávající nenese odpovědnost za výsledky dalšího pěstování jím dodaného zboží, ani za případné následné škody, které by mohly vzniknout zákazníkovi nebo třetí osobě jeho pěstováním, pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak.

6.4. V případě živelné katastrofy, stávky, přerušení či uzavření provozu a jiných těžko předvídatelných překážek nenese prodávající žádnou zodpovědnost ani záruky za vyřízení potvrzených objednávek.

7.1. Běžná splatnost faktur je 14 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiném termínu splatnosti, ale pouze písemnou formou. V této smlouvě pak bude i uvedeno konkrétní smluvní penále za nedodržení smluvního termínu splatnosti.

7.2. Prodávající může požadovat po zákazníkovi zálohu na zboží splatnou před jeho dodáním.

7.3. Podmínky uvedené v bodě 7.1. a 7.2. je možno smlouvou změnit.

7.4. Firma Školky a výsadby Alej, Ing. Petr Černý má právo účtovat si pro firmy s běžnou 14-ti denní splatností faktur při nedodržení termínu úhrady faktury penále ve výši 0,05% za každý den prodlení úhrady. Toto penále je pak pro odběratele závazné. Pokud se smluvní strany podle bodu 7.1. dohodly písemně na jiném termínu splatnosti než běžném a tím i na smluvním penále, odlišném od penále při běžné splatnosti, pak má firma Školky a výsadby Alej, Ing. Petr Černý právo účtovat toto smluvní penále a pro odběratele je toto smluvní penále závazné.

7.5. Zaplacením dlužné částky se rozumí den, kdy celá částka byla připsána na účet prodávajícího nebo byla složena v hotovosti do pokladny prodávajícího.

7.6. V případě, že není zboží zaplaceno v odpovídajícím termínu, může dodavatel vydání nového zboží odmítnout nebo požadovat platbu v hotovosti do doby, než budou předcházející závazky vyrovnány.

8.1. Kupující je povinen zboží při převzetí zkontrolovat. Neodpovídá-li tomu, co bylo dohodnuto nebo má-li zjevné vady, musí o tom pořídit zápis do předávacího protokolu (dodací list) a neprodleně o tom informovat prodávajícího. Převzetím zboží přechází veškeré záruky za jeho kvalitu na kupujícího.

8.2. Záruka na zboží přepravované dopravcem ze strany prodávajícího a možnost jeho reklamace se poskytuje do 2 dnů od dodání zboží. Reklamace se vyřizují pouze písemnou formou. Na pozdější a nepřesné reklamace nebude brán zřetel.

8.3. Kupující je povinen poskytnout nezbytnou součinnost k přezkoumání reklamace.

8.4. Náhrada za reklamované zboží bude provedena výměnou za nové, odpovídající odst. 6.2.

9.1. Pro obchodní případy, na které se vztahují tyto obchodní podmínky, se použije Právní řád ČR.

9.2. Případné spory budou řešeny v rozhodčím řízení, tj. osobou, na které se obě strany dohodnou. Nedojde-li k dohodě, bude spor řešit příslušný obecný soud ČR.